മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബരപുരം Edit
    മമ്മിയൂര്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drift, വരീയസ്, മക്ഷി, കൂടപാശം, ഊര്‍ദ്ധ്വകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean