മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംബരം Edit
നാമം
    ആകാശം.
    Sky.
Base: Sanskrit


അംബരം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    വസ്ത്രം.
    Dress.
Base: Sanskrit


അംബരം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    അഭ്രകം.
    Mica.
Base: Sanskrit


അംബരം Edit
നാമം
    പഞ്ഞി.
    Cotton.


അംബരം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ചുണ്ട്.
    Lip.


അംബരം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    പാപം.
    Sin.


അംബരം
(പര്യായം) സത്പഥം


Entries from Datuk Database

അംബരം(നാമം):: ആകാശം
അംബരം(നാമം):: വസ്ത്രം
അംബരം(നാമം):: അഭ്രകം
അംബരം(നാമം):: പഞ്ഞി
അംബരം(നാമം):: ചുണ്ട്
അംബരം(നാമം):: പാപം
അംബരം(നാമം):: (ജ്യോ.) പതിന്നാലാമത്തെ നക്ഷത്രം, ചിത്തിര (ചിത്രാ)
അംബരം(നാമം):: ഒരുതരം സുഗന്ധദ്രവ്യം, അമ്പര്‍
അംബരം(നാമം):: കുങ്കുമം
അംബരം(നാമം):: പച്ചില
അംബരം(നാമം):: അംബരീഷരാജാവിനാല്‍ സ്ഥാപിതമായ നഗരം, ജയപ്പൂര്‍
അംബരം(നാമം):: ചുറ്റളവ്
അംബരം(നാമം):: പരിസരം, ചുറ്റുപാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ balloon, mercantile, troposphere, മണ്‍കാവി, വാട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean