മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗുഷ്ഠമാത്ര Edit
    പെരുവിരലോളമുളള, പെരുവിരലിനോളം വലുപ്പമുളള


Entries from Datuk Database

അംഗുഷ്ഠമാത്ര(വിശേഷണം):: പെരുവിരലിനോളം മാത്രം വലിപ്പമ്മുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bodkin, ചതുഷ്ക്കോണം, സപ്താംശു, നിറുത്തുക, mulatto


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean