മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗുലിതോരണം Edit
    നെറ്റിക്കുറി, ചന്ദനം മുതലായവകൊണ്ട് നെറ്റിയില്‍ അര്‍ദ്ധാകൃതിയില്‍ കുറിയിടല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ farrow, അമരത്വം, അതിബലന്‍, പ്ലവനകരന്‍, യോജനീയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean