മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗിരാവ് Edit
    അംഗിരസ്സ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ affirmative, King's English, bear up, broad gauge, വൃഷ്ടിജീവന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean