മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗാര്യ Edit
    കരിക്കട്ടക്കൂട്ടം


Entries from Datuk Database

അംഗാര്യ(നാമം):: കരിക്കട്ടയുടെ കൂട്ടം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബുഭുത്സു, ചണ്ഡാലി, ചെങ്ങഴിനീര്‍, ഉപപന്ന, തന്തവഴി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean