മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗാരിതം Edit
    ചമതവൃക്ഷത്തിന്റെ മൊട്ട്
    bud of Butea Frondosa


Entries from Datuk Database

അംഗാരിതം(നാമം):: (മുരിക്കിന്‍റെയോ പ്ലാശിന്‍റെയോ) മൊട്ട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവേദ്യം, പ്രഹേള, ചീറുക, മഘം, അന്വര്‍ത്ഥ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean