മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗാരലോചനന്‍ Edit
    അംഗാരനേത്രന്‍


അംഗാരലോചനന്‍ Edit
    ശിവന്‍
    Siva


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകലിച്ച, അഭ്യസൂയക, ആടിക, ആകമ്പ്ര, സിനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean