മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗാരനേത്രന്‍ Edit
    ശിവന്‍


Entries from Datuk Database

അംഗാരനേത്രന്‍(നാമം):: ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rummy, മൂഷികക്ഷത്രിയര്‍, ആലക്തിക, കുറുക്കന്‍, ദ്വിഗുണിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean