മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗസേന Edit
    രിപുതാപന്‍െറ ഭാര്യ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപമിശ്രണം, ആര്‍ത്തവേയി, മോഹിത, ഉരുട്ടുക, കപിശായനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean