മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗസാദം Edit
    ശരിരത്തിന്‍െറ തളര്‍ച്ച


Entries from Datuk Database

അംഗസാദം(നാമം):: ശരീരത്തിന്‍റെ തളര്‍ച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്തനം, അനന്തരാമന്‍പണം, ആജീവ്യ, അധിപുരുഷന്‍, കുക്ഷി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean