മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗമര്‍ദ്ദകന്‍ Edit
    തിരുമ്മുകാരന്‍
    massager


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ midden, thankful, അലിമ്പകം, ആമ്രാസ്ഥി, വിശ്വസനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean