മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗപ്രസാരണം Edit
    മുരിനിവരല്‍


Entries from Datuk Database

അംഗപ്രസാരണം(നാമം):: അംഗങ്ങള്‍ നിവര്‍ത്തുക, മൂരി നിവരുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ americium, അവനീദേവന്‍, ഇതേ, ചതുര്‍വേദം, വഹ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean