മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അംഗപടി Edit
    അങ്കവടി


Entries from Datuk Database

അംഗപടി(നാമം):: അങ്കപടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ epicentre, അതായുസ്സ്, അഭീജ്യന്‍, ആവിപത്രം, ഭാട്ടന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean