നിങ്ങള്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയ കളത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം “LifeLine” ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ അവതരിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക.

+ 3 മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
+ കുറഞ്ഞത് 95% മാര്‍ക്ക്‌ ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ പറ്റുകയുള്ളൂ.
+ 2 പ്രാവശ്യം ലൈഫ്‌ ലൈന്‍ ഉപയോഗിക്കാം.

© Copyright MashiThantu Softwares