ഹരിശ്രീ widget

മഷിത്തണ്ട് ഹരിശ്രീയുടെ ചെറിയ വിഡ്ജറ്റ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലോ സൈറ്റിലോ ചേര്‍ക്കാവുന്നതാണ്‌.അതുവഴി  കൂടുതല്‍ പേരിലേക്ക് എത്തുവാന്‍ ഹരിശ്രീ പ്രൊജക്റ്റിനു കഴിയുകയും ചെയ്യും.

താഴെ കാണുന്ന html  കോഡ് പകര്‍ത്തിയെടുക്കുക.
250×250 size
<a href=”http://harisree.mashithantu.com” target=”_blank”>
<object width=”250″ height=”250″>
<param name=”movie” value=”http://harisree.mashithantu.com/assets/web/harisree.swf”>
<embed src=”http://harisree.mashithantu.com/assets/web/harisree.swf” width=”250″ height=”250″>
</embed>
</object>
</a>200×200 size

<a href=”http://harisree.mashithantu.com” target=”_blank”>
<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ width=”200″ height=”200″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″><param name=”src” value=”http://harisree.mashithantu.com/assets/web/harisree200x200.swf” /><embed type=”application/x-shockwave-flash” width=”200″ height=”200″ src=”http://harisree.mashithantu.com/assets/web/harisree200x200.swf”> </embed></object>
</a>120×120 size
<a href=”http://harisree.mashithantu.com” target=”_blank”>
<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ width=”120″ height=”120″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″><param name=”src” value=”http://harisree.mashithantu.com/assets/web/harisree120x120.swf” /><embed type=”application/x-shockwave-flash” width=”120″ height=”120″ src=”http://harisree.mashithantu.com/assets/web/harisree120x120.swf”></embed></object>
</a>  • http://www.harisree.mashithantu.com siju.p.chacko

    sir,

    this website is very useful for kids and i tried it but some pictures you have given is very difficult for kids to pronounce.fr eg: oolan. this is not familier for kids but oonjal will be more easy. and for malayalam letter amm you have given wrong picture, thats aambal, please give picture thamara. and please give sound to english letters and pictures.please change buffallo picture and put ball or bat picture.

  • sam

    Could I get this in my mobile (Android)