കുരുക്ഷേത്ര ബുക്ക്‌ പോയിന്റ്.
 • AdminAdmin February 2013 +1 -1

  ബുക്ക്‌ പോയിന്റ് (bp)! (ഒരു പോയിന്റ് = ഒരു രൂപയുടെ പുസ്തകം)

  പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പൊതുവേ = 15 bp
  പ്രത്യേക നിയമങ്ങള്‍ കൂടി ഉണ്ടെങ്കില്‍ = +15bp [total 30bp]
  ഒന്നാം സ്ഥാനം = 5bp
  രണ്ടു- പതിനൊന്നു = 3 bp വീതം
  പന്ത്രണ്ടു - ഇരുപത്തിഒന്ന് = 2bp വീതം


  ഇവന്‍റ് ടോപ്‌ = 50 bp
  ഇവന്റ് ടോപ്‌ അഞ്ചു പേര്‍ക്ക് = 30bp വീതം
  ഇവന്റ് ടോപ്‌ നൂറു പേര്‍ക്ക് = 2bp വീതം
  ഇവന്‍റ് മോഡരേറ്റര്‍ - 50bp


  ഇതിനു പുറമേ
  ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്‍റ് മോഡരേറ്റര്‍ = + 250bp
  ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് ടോപ്‌ = +500bp
  ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് 2nd = +200bp
  ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് 3rd = +100bp
  ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് ടോപ്‌ 10 = +100 bp
  ഗ്രാന്‍റ് ഇവന്റ് ടോപ്‌ 100 = +20 bp  വര്‍ഷാവസാനം 100bp യില്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക്‌ അത് പുസ്തകം ആയി മാറ്റാവുന്നതാണ്.

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership