Comment Section (പരിവര്‍ജ്ജ്യം)

പരിവര്‍ജ്ജ്യം Edit
നാമം
    ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്
    that which has to be abandoned
More details: കളിച്ചു വരുന്ന കുതിര, മദിച്ചുവരുന്ന ആ‍ന, കാമിച്ചുനടക്കുന്ന കാള, ദുഷ്ടനായ പണ്ഡിതന്‍ ഇവയാണ് പരിവര്‍ജ്ജ്യചതുഷ്ടയം


comments powered by Disqus