Comment Section (ഗൗളിശാസ്ത്രം)

ഗൗളിശാസ്ത്രം Edit
    ഗൗളിയുടെ ശബ്ദവും പതനവുമടിസ്ഥാനാക്കി ലക്ഷണം പറയാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണ, ഗ്രന്ഥം
    a book on fortunetelling by observing the sound, fall etc


Entries from Datuk Database

ഗൗളിശാസ്ത്രം(നാമം):: പല്ലിയുടെ പതനം, ഗമനം ശബ്ദം മുതലായവയെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus