Comment Section (ഒട്ടുമാവ്)

ഒട്ടുമാവ് Edit
    രണ്ടുതരം മാവുകളുടെ കാണ്ഡങ്ങള്‍ ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സങ്കരജാതി മാവ്
    a graft, mango plant


comments powered by Disqus