Comment Section (അടുക)

അടുക Edit
    അഴുകുക
    to decay


Entries from Datuk Database

അടുക(ക്രിയ):: ചീയുക, അഴുകുക, ഇലയും മറ്റും വീണു ദ്രവിക്കുക, കടലാസും മറ്റും നനഞ്ഞു പൊടിയുക

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus