Comment Section (അഗ്രസാര)

അഗ്രസാര Edit
    കായില്ലാത് അങ്കുരം മാത്രമുള്ള


Entries from Datuk Database

അഗ്രസാര(നാമം):: കായില്ലാതെ അങ്കുരം മാത്രമുള്ള
അഗ്രസാര(നാമം):: മുള (പുറം മാത്രം കട്ടിയുള്ളതാകയാല്‍)
അഗ്രസാര(നാമം):: ഒട്ടേറെവസ്തുക്കളെ ഒരുമിച്ച് എണ്ണുന്നതിനുള്ള വിദ്യ

visit http://olam.in/ for details


comments powered by Disqus