തിരുത്തല്‍ ‘വാദി’

4. സ്പെല്‍ചെക്കിംഗ് ബോക്സ്

മുകളിലെ ഉദാഹരണത്തില്‍ “മലയാളം” എന്ന പദം തെറ്റായിട്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വരികലും ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം മഷിത്തണ്ടില്‍ ഉണ്ട്. ചെറിയ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്താന്‍ ഇതുപകരിക്കും.

അനാവശ്യമായി കൂട്ടക്ഷരങ്ങള്‍ വരിക, വള്ളി പുള്ളി മാറി പോകുക, ചില സാമ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ തെറ്റായി എഴുതുക എന്നീ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഈ തിരുത്തല്‍ വാദി പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങും.