പദപ്രശ്നത്തിന്റെ HTML Code ലഭിക്കുമോ?

നിങ്ങള്‍‌ ഒരു പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആത്മാര്‍ത്ഥതയും ബുദ്ധിമുട്ടും മഷിത്തണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ പദപ്രശ്നം നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കില്‍, അതിന്റെ HTML Code മഷിത്തണ്ടില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ഒരൊറ്റ ബട്ടണ്‍ ഞെക്കുകയേ  വേണ്ടു.

മുന്‍വ്യവസ്ഥ: ആദ്യം ഒരു പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി, അത് മഷിത്തണ്ടില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം.

അതിനുശേഷം … ലോഗിന്‍ ചെയ്ത്   Home > My Account > History യില്‍ എത്തുക.
നിങ്ങളുടെ പദപ്രശ്നം അപ്പ്രൂവ് ചെയ്തതാണെങ്കില്‍ Generate Code എന്ന ലിങ്ക് കാ‍ണാം. അതില്‍ ക്ലിക്കിയാല്‍ HTML Code തയ്യാര്‍ !!

Tags: