അക്ഷരശ്ലോകം
 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  വിനതയുടെ വിഷാദം തീര്‍ക്കുവാനായ്‌ ക്ഷണം ത-
  ത്തനയനമൃതകുംഭം പണ്ടുപോയ്ക്കൊണ്ടുവന്നു;
  ജനകജനനിമാര്‍തന്‍ ദു:ഖമാറ്റീടുവാനി-
  ത്തനയരയുതലക്ഷം തദ്ഘടം പേറിടുന്നു.

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണീ
  ജയ ജയ മാമക പൂജിത ജനനീ
  ജയ ജയ പാവനഭാരത ഹരിണീ
  ജയ ജയ ധർമ്മ സമന്വയ രമണീ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ജ്യാനാത ഘോഷവും കേട്ടതില്ലെ ഭവാൻ?
  നാണം നിനക്കേതുമില്ലയോ മാനസേ?’
  ഇത്ഥമധിക്ഷേപവാക്കുകൾ കേട്ടതി-
  ക്രുദ്ധനായോരു രാത്രീഞ്ചരവീരനും

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി!-
  നിന്നാസന്ന മൃതിയില് നിനക്കാത്മ ശാന്തി
  ഇത്‌ നിന്റെ (എന്റെയും) ചരമശുശ്രൂഷയ്‌ക്ക്‌
  ഹൃദയത്തിലിന്നേ കുറിച്ച ഗീതം!

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഇത്തിരിയേയുള്ളൂ ഞാന്‍
  എനിക്കു പറയാനിത്തിരിയേ
  വിഷയവുമുള്ളൂ
  അതുപറയാനിത്തിരിയേ
  വാക്കും വേണ്ടൂ.

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  വന്ദിപ്പിന്‍ മാതാവിനെ വന്ദിപ്പിന്‍ മാതാവിനെ
  വന്ദിപ്പിന്‍ വരേണ്യയെ വന്ദിപ്പിന്‍ വരദയെ
  എത്രയും തപശ്ശക്തി പൂണ്ടാജാമാതാജ്ഞനു
  സത്രാജിത്തിനു പണ്ട് സഹസ്രകരം പോലെ

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  എന്നിൽനിന്നുമെരിഞ്ഞുയർന്നാളി-
  ച്ചിന്നുമീത്തീപ്പൊരികളേക്കണ്ടോ?
  ചൂടു പോരെന്നോ?-തൊട്ടൊന്നു നോക്കൂ
  പേടിതോന്നുന്നോ?-സംശയം തീർക്കൂ!

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ചേരുന്നീലാരുമായെന്‍ ശ്രുതി , പിരിമുറുകിപ്പൊട്ടിടുന്നൂ വലിയ്ക്കും-
  തോറും, താളം പിഴയ്ക്കുന്നിതു പലകുറിയും കാലുറപ്പീല നില്‍പ്പില്‍
  മാരാരേ! ചെണ്ടകൊട്ടിക്കരുതിതുവിധമങ്ങെന്നെയും ശിഷ്യനാ(യാ)ക്കീ-
  ട്ടാരാലെന്‍ തെറ്റു തീര്‍ത്താല്‍ ഉലകുമുഴുവനും കേളി കേള്‍പ്പിച്ചിടാം ഞാന്‍!

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  മനോജവം മാരുത തുല്യ വേഗം
  ജിതേന്ദ്രിയം ബുധ്ഹിമതാം വരിഷ്ടം
  വാതാത്മജം വാനരയൂഥമുഖ്യമ്
  ശ്രീരാമ ദൂതം മനസാ സ്മരാമി

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  വീമ്പോടെ വന്നസുരര്‍ വാലിനു തീ കൊടുത്ത-
  ങ്ങെമ്പാടുമൊക്കെയുടനോടിടുമാ ദശായാം
  വന്‍പോടെ ലങ്കയില്‍ വിനാശമുതിര്‍ത്ത നിന്‍വാല്‍-
  ത്തുമ്പിന്റെ വന്‍പിനിവനമ്പൊടു കുമ്പിടുന്നേന്‍.

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  വൃത്തിയും കെട്ടു ധൂര്‍ത്തരായെപ്പൊഴും
  അര്‍ത്ഥത്തെക്കൊതിച്ചെത്ര നശിക്കുന്നു!
  അര്‍ത്ഥമെത്ര വളരെയുണ്ടായാലും
  തൃപ്തിയാകാ മനസ്സിന്നൊരു കാലം.

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  അസ്ത്യുത്തരസ്യാം ദിശി ദേവതാത്മാ
  ഹിമാലയോനാമ നഗാധിരാജഃ
  പൂര്‍വാപരൌ തോയനിധീ വഗാഹ്യ
  സ്ഥിതഃ പൃഥിവ്യാ ഇവ മാനദണ്ഡഃ

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ പാപകര്‍മ്മങ്ങളും
  പുണ്യപാപങ്ങള്‍ മിശ്രമാംകര്‍മ്മവും
  മൂന്നുജാതി നിരൂപിച്ചു കാണുമ്പോള്‍
  മൂന്നു കൊണ്ടും തളയ്ക്കുന്നു ജീവനെ.

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മലരണിക്കാടുകൾ തിങ്ങിവിങ്ങി,
  മരതകകാന്തിയിൽ മുങ്ങിമുങ്ങി,
  കരളും മിഴിയും കവർന്നുമിന്നി
  കറയറ്റൊരാലസൽ ഗ്രാമഭംഗി

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കുംഭം കുടിയ്ക്കുന്നിതു വെള്ളമല്‍പം,
  കുംഭോദ്ഭവന്‍ സിന്ധുവിനെക്കുടിച്ചു
  നന്നായ്‌ ജനിച്ചുള്ള സുതന്‍ സ്വവൃത്യാ
  തന്നച്ഛനെക്കാള്‍ കവിയുന്നുവല്ലോ.

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  നമിക്കിലുയരാം, നടുകിൽത്തിന്നാം, നൽകുകിൽ നേടീടാം
  നമുക്കു നാമേ പണിവതു നാകം, നരകവുമതുപോലെ.
  മനവും മിഴിയും നാവും കരവും മന്നിൽ മാലകലാൻ
  മഹാനുകമ്പാമസൃണിതമാക്കും മാനുഷ്യർ ദേവന്മാർ

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  മര്‍ത്യാകാരേണ ഗോപീവസനനിരകവര്‍ന്നോരു ദൈത്യാരിയെത്തന്‍
  ചിത്തേ ബന്ധിച്ച വഞ്ചീശ്വര! തവ നൃപനീതിക്കു തെറ്റില്ല, പക്ഷേ
  പൊല്‍ത്താര്‍ മാതാവിതാ തന്‍ കണവനെ വിടുവാനാശ്രയിക്കുന്നു ദാസീ-
  വൃത്യാ നിത്യം ഭവാനെ, ക്കനിവവളിലുദിക്കൊല്ല കാരുണ്യരാശേ!

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പേരറിയാത്തൊരു പെണ്‍കിടാവേ, നിന്റെ
  നേരറിയുന്നു ഞാന്‍, പാടുന്നു,
  കോതമ്പക്കതിരിന്റെ നിറമാണ്!
  പേടിച്ച പേടമാന്‍ മിഴിയാണ്!

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  കൂവി വായുവിലകന്ന താമര-
  പ്പൊവെയാഞ്ഞു തടയുന്ന ഹംസിപോല്‍
  ഏവമുന്മുഖി പുലമ്പിയെത്തിയാ-
  ബ്ഭൂവില്‍ വീണവള്‍ പിടിച്ചു തല്പദം

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ഏന്തില്ലായുധമെന്ന തന്റെ ശപഥം തെറ്റിച്ചു, ഞാന്‍ ചെയ്തതാ-
  മേന്തിച്ചീടുമതെന്ന സത്യമൃതമാക്കുംമാറു ചക്രായുധം
  ഏന്തി, ബ്ഭൂമികുലുക്കി, മേല്‍പുടവയൂര്‍ന്നെന്‍നേര്‍ക്കു തേര്‍ത്തട്ടില്‍ നി-
  ന്നേന്തിച്ചാടിയണഞ്ഞ പാര്‍ത്ഥസഖനില്‍ പ്രേമം ഭവിക്കാവു മേ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഏതാവത് പുനരര്ത്ഥയേ കുരു കൃപാ-
  മാപത്സു സമ്പത്സു വാ
  ഭൂയാത് ത്വത്പദപത്മയോരവിരതം
  ഭക്തിര് മമാചഞ്ചലാ.

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ഭീ വിട്ടു കൂന്തല്‍ വല, ചുണ്ടിര, ബാഹു പാശം,
  ഭ്രൂ വി, ല്ലപാംഗവിശിഖം, മുഖചന്ദ്രഹാസം,
  ഈ വിശ്രുതായുധഗണം കലരും വധുക്കള്‍
  ഭാവിപ്പു തത്ര യുവഹൃന്മൃഗയാവിനോദം.

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഈവിധം സകല ലോഭനീയമീ-
  ജീവിതം വ്രതവിശീര്‍ണ്ണമാക്കിനാള്‍
  ഭാവുകാംഗി, അഥവാ മനോജ്ഞമാം
  പൂവുതാന്‍ ഭഗവദര്‍ച്ചനാര്‍ഹമാം

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ഭര്‍ത്തുര്‍മിത്രം പ്രിയമവിധവേ! വിദ്ധി മാമംബുവാഹം
  തത്സന്ദേശൈര്‍ഹൃദയനിഹിതൈരാഗതം ത്വത്സമീപം
  യോ വൃന്ദാനി ത്വരയതി പഥി ശ്രാമ്യതാം പ്രോഷിതാനാം
  മന്ദ്രസ്നിഗ്ദ്ധൈര്‍ ധ്വനിഭിരബലാവേണിമോക്ഷോത്സുകാനി

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  യുദ്ധത്തിനിന്നു ഞാൻ പോരുമിവരോടൂ
  ശക്തിയില്ലായ്കയില്ലിതിനേതുമേ.’
  ഏവം നിയോഗിച്ചനേരം നിശാചരരേവരും
  ചെന്നു ലങ്കാപുരം മേവിനാർ.

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ഏലസ്സും മണിയും ചിലമ്പു തളയും കോലാഹലത്തോടെയ-
  മ്മേളത്തില്‍ കളിയും ചിരിച്ച മുഖവും തൃക്കൈകളില്‍ താളവും
  കാലിക്കാല്‍പൊടിയും കളായനിറവും കാരുണ്യവായ്പും തഥാ
  ബാലന്‍ കൃഷ്ണനടുത്തുവന്നൊരു ദിനം കണ്ടാവു കണ്‍കൊണ്ടു ഞാന്‍

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗശിലവും സാക്ഷാല്‍
  ക്കൃഷ്ണനാം ഭഗവാന്റെ ധര്‍മ്മരക്ഷോപായവും
  ബുദ്ധന്റെയഹിംസയും, ശങ്കരാചാര്യരുടെ
  ബുദ്ധിശക്തിയും, രന്തിദേവന്റെ ദയാവായ്പും

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ബാലശിക്ഷക്കലട്ടുന്നു
  ബാലപുത്രി സരസ്വതി
  അലട്ടു തീര്‍ത്തു വിട്ടേക്കൂ
  കാശ് പിന്നെ തരാമെടോ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  അന്ത്യമാം തന്‍ അഭിലാഷമപ്പോള്‍
  അഞ്ജലി പൂര്‍വ്വം അവള്‍ പറഞ്ഞൂ
  ഭിത്തിയുറക്കാനി പെണ്ണിനേയും
  ചെത്തിയ കല്ലിന്നിടയ്ക്ക് നിര്‍ത്തി

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ഭക്ത്യാപഠിയ്ക്കിലും ചൊൽകിലും തൽക്ഷണേ
  മുക്തനായീടും മഹാപാതകങ്ങളാൽ
  അർത്ഥാഭിലാഷി ലഭിയ്ക്കും മഹാധനം
  പുത്രാഭിലാഷി സുപുത്രനേയും തഥാ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  അല്ലലെന്തു കഥയിതു കഷ്ടമേ.
  അല്ലലാലങ്ങു ജാതി മറന്നിതോ.
  നീച നാരി തൻ കൈയ്യാൽ ജലം വാങ്ങി
  യാചമിക്കുമോ ചൊല്ലെഴുമാര്യന്മാർ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  നീയിന്നാ മേഘരൂപന്റെ
  ഗോത്രത്തില്‍ ബാക്കിയായവന്‍
  ഏതോ വളകിലുക്കം കേ-
  ട്ടലയും ഭ്രഷ്ടകാമുകന്‍.

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ഏകഭാവനയൊടേതിനത്തിലും
  ലോകശില്‍പി നിജശില്‍പകൌശലം
  ഹാ! കനിഞ്ഞു വെളിവാക്കിടുന്നു കാണ്‍-
  കാകമാനമഴകാര്‍ന്ന കോഴിയെ.

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  കാന്തന്‍ കനിഞ്ഞു പറയുന്നൊരു ചാടുവാക്യം
  പൂന്തേന്‍ തൊഴും മൊഴി നിശമ്യ വിദര്‍ഭകന്യാ
  ധ്വാന്തം ത്രപാമയമപാസ്യ നിശേന്ദുനേവ
  സ്വാന്തര്‍മ്മുദാ പുരവരേ സഹ തേന രേമേ.

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  രണ്ടു ശലഭങ്ങള്‍
  പാറിയെത്തുന്നതു
  കണ്ടു ഞാനിന്നു പു-
  ലരിത്തെളിമയില്‍.

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  കേയൂരാ ന വിഭൂഷയന്തി പുരുഷം ഹാരാ ന ചന്ദ്രോജ്ജ്വലാ
  ന സ്നാനം ന വിലേപനം ന കുസുമം നാലങ്കൃതാ മൂര്ദ്ധജാ
  വാണ്യേകാ സമലങ്കരോതിപുരുഷം യാ സംസ്കൃതാ ധാര്യതേ
  ക്ഷീയന്തേ ഖലു ഭുഷണാനി സതതം വാഗ്ഭൂഷണം ഭുഷണം.

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഏകഭാവനയൊടേതിനത്തിലും
  ലോകശില്‍പി നിജശില്‍പകൌശലം
  ഹാ! കനിഞ്ഞു വെളിവാക്കിടുന്നു കാണ്‍-
  കാകമാനമഴകാര്‍ന്ന കോഴിയെ.

  mujinedmujined 9:16PM Permalink +1 -1

  കാന്തന്‍ കനിഞ്ഞു പറയുന്നൊരു ചാടുവാക്യം
  പൂന്തേന്‍ തൊഴും മൊഴി നിശമ്യ വിദര്‍ഭകന്യാ
  ധ്വാന്തം ത്രപാമയമപാസ്യ നിശേന്ദുനേവ
  സ്വാന്തര്‍മ്മുദാ പുരവരേ സഹ തേന രേമേ.
  ഇടയ്ക്ക് അക്ഷരശ്ലോകം അന്താക്ഷരിയായോ?

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ഹാ! പുഷ്പമേ, അധികതുംഗപദത്തിലെത്ര
  ശോഭിച്ചിരുന്നിതൊരു രാജ്ഞികണക്കയേ നീ
  ശ്രീ ഭൂവിലസ്ഥിര-അസംശയ-മിന്നു നിന്റെ-
  യാഭൂതിയെങ്ങു പുനരെങ്ങു കിടപ്പിതോർത്താൽ

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  കാന്തന്‍ കനിഞ്ഞു പറയുന്നൊരു ചാടുവാക്യം
  പൂന്തേന്‍ തൊഴും മൊഴി നിശമ്യ വിദര്‍ഭകന്യാ
  ധ്വാന്തം ത്രപാമയമപാസ്യ നിശേന്ദുനേവ
  സ്വാന്തര്‍മ്മുദാ പുരവരേ സഹ തേന രേമേ

  കവി : ഉണ്ണായി വാര്യര്‍
  കൃതി : നളചരിതം ആട്ടക്കഥ (രണ്ടാം ദിവസം)
  വൃത്തം : വസന്തതിലകം

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മുജീബേ,
  അത് കവിതയല്ല എന്നല്ല ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്.
  അക്ഷരം മാറിപ്പോയി എന്നാണ്.
  മൂന്നാമത്തെ വരിയുടെ ആദ്യാക്ഷരം കൊണ്ടാണ്
  അടുത്തയാല്‍ തുടങ്ങേണ്ടത്. അതായത് 'ഹ'

  ഇപ്പോള്‍ ചേച്ചി അത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ?

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  അപരിചിതാ,
  അക്ഷരശ്ലോക സദസില്‍ ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുവാ തെറ്റിച്ചതില്‍ ക്ഷമീ, മൂന്നാമത്തെ വരിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ നിന്നാണെന്നറിയില്ലാരുന്നു.

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  ശ്രീവൈയ്ക്കത്തപ്പനായിട്ടശനമരുളിടുന്നങ്ങുപിന്നേറ്റുമാനൂര്‍-
  ക്കോവില്‍ക്കുള്ളില്‍ക്കളിപ്പൂ സ്ഥിതിലയനടനം താണ്ഡവം ദേവ, ശംഭോ!
  ഏവം വെവ്വേറിടത്തില്‍പ്പലഗുണമതിലോരോന്നുകാട്ടുന്നുവെന്നാല്‍
  കാവാലിക്കുന്നിലെത്ത്വദ്ധനരഹിതഗുണം താപസം ഭൈഷജം വാ?

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഏതെല്ലം വിട്ടാലും വീഴാതെ നോക്കണം
  സോദരത്യകമാം പാതകത്തിൽ
  വാസുകി നീർക്കോലിയാകുമെന്നോർക്കുന്നു
  വാസവൻ, ഭോഷനോ കുണ്ഡലീശൻ ?

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  വാണീലാ വരവര്‍ണ്ണിനീമണികള്‍ തന്‍ വാര്‍കുന്തളത്തില്‍ സുഖം,
  വീണീലാ വിധിപോലെ ചെന്നു ഭഗവത്പാദാരവിന്ദങ്ങളില്‍,
  ക്ഷോണീധൂസരധൂളി പറ്റിയൊളിയും മങ്ങിക്കിടക്കുന്നതി-
  ന്നാണീ ശ്രേഷ്ഠകുലേ ജനിച്ചതു ഭവാനെന്നോ നറും പുഷ്പമേ?

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ക്ഷണപരിഭവത്താൽ ഗുണമണികൾമേൽ നിൻ
  പ്രണയമൊരുലേശം കുറയരുതു നെഞ്ചേ,
  ഗുണനിരയൊടൊപ്പം മനുജനൊരുനാളും
  തുണയരുളിടാ കേൾ സുരനിരകൾപോലും.

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  ഗണിക്കുമായുസ്സു സുദീര്‍ഘമെന്നു താന്‍
  ഗ്രഹങ്ങള്‍ നോക്കിഗ്ഗണകന്‍, ഭിഷഗ്വരന്‍
  മരുന്നിനാല്‍ നീട്ടിടു, മൊറ്റ മാത്രയില്‍
  ഹരിച്ചിടുന്നൂ വിധി രണ്ടുപേരെയും.

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മുറിക്കകത്തായിതു! ഹാ! പ്രകാശമേ,
  കരത്തിൽ വാ, കേറുക പുസ്തകങ്ങളിൽ,
  ഉറക്കറയ്ക്കുള്ള കെടാവിളക്കുപോ-
  ലിരിക്ക വന്നീയണിമേശമേലുമേ.

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  ഊണിന്നാസ്ഥ കുറഞ്ഞു, നിദ്ര നിശയിങ്കല്‍പോലുമില്ലാതെയായ്‌
  വേണുന്നോരോടൊരാഭിമുഖ്യമൊരുനേരം നാസ്തി നക്തം ദിവം,
  കാണും പോന്നു പുറത്തുനിന്നു കരയും ഭൈമീ - നളന്നന്തികേ
  താനും പുഷ്കരനും തദീയ വൃഷവും നാലാമതില്ലാരുമേ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  കണ്ടു കണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ-
  ക്കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാന്‍.
  രണ്ടു നാലു ദിനംകൊണ്ടൊരുത്തനെ
  തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാന്‍,

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  രുദ്രാക്ഷവും രജതകാന്തികലര്‍ന്ന നീറും
  ഭദ്രം ധരിച്ചു ഭവദാലയപാര്‍ശ്വമാര്‍ന്നു
  ചിദ്രൂപ നിന്‍ ചരണസേവയിലെന്നു നിന്നു
  നിദ്രാദിയും നിശി മറന്നു ശയിക്കുമീ ഞാന്‍?

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion