സംവാദം / ചര്‍ച്ച 3
  • AdminAdmin December 2011 +1 -1

    സംവാദം / ചര്‍ച്ച 1 : http://mashithantu.com/cw-discuss/?p=864
    സംവാദം / ചര്‍ച്ച 2 : http://mashithantu.com/cw-discuss/?p=873

    ചില വിഷയങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രത്യേകം ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌.അതിലില്ലാത്ത എന്തിനെ പറ്റിയും ഏതിനെ പറ്റിയും ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം.

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership