അന്താക്ഷരി
 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാണോ?

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  പള്ളിത്തേരുണ്ടോ ചതുരംഗക്കളമുണ്ടോ
  ആമ്പല്ക്കുളമുണ്ടോ തിരുതാളിക്കല്ലുണ്ടോ
  താളത്തില് പൂപ്പട കൂട്ടാനായ്
  കന്യകമാരായിരമുണ്ടോ ഓ...
  എന്നോമലാളെ കൂടെ കണ്ടോ കണ്ടോ കണ്ടോ - “ക”

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാണോ?

  ഇവര്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി പി ഭാസ്കരന്‍ രചിച്ചതാണ്.

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കടലിനക്കരെ പോണോരെ
  കാണാപ്പൊന്നിന് പോണോരെ
  പോയ്‌വരുമ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ടുവരും
  നിങ്ങള്‍ പോയ്‌വരുമ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ടുവരും

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  കനകനിലാവേ തുയിലുണരൂ
  തരള വസന്തം വരവായി
  പാപമ ഗമഗമ പാ പ സ നീ പാ മാഗ പാപമ ഗമഗമ
  പാ പ സ നീ പാ മാഗ സാ മാമാമാമാഗ സാസസാ ഗസ നി നി നി സാസാസ ഗമപാ മപനീ പനിസാ നിസനിപ മഗപമ ഗമപാ മപനീ പനിസാ - “പ”

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പച്ചമലപ്പനംകുരുവി.. ഏയ്...
  എന്നെ വിട്ടുപോയ കുറവനിക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ?
  മഷിനോട്ടത്തില്‍ കണ്ടോ?


 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  കള്ളാ കള്ളാ കൊച്ചു കള്ളാ നിന്നെ കാണാനെന്തൊരു സ്റ്റൈലാണ്
  സ്റ്റൈലൻ ചെക്കനെ കണ്ടപ്പൊ തൊട്ട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിനു ലവ്വാണ്
  പെണ്ണേ പെണ്ണേ കള്ളിപ്പെണ്ണേ നിന്നെ കണ്ടാൽ നെഞ്ചിലു തീയാണ്
  തീയിലുരുക്കിയ പൊന്നേ നിന്നെ കാണാതിരുന്നാലും ലവ്വാണ്

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  'ല'

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന ചെല്ലക്കിളികളെ
  വേടന് കുരുക്കും കടംകഥ ഇക്കഥ
  ഇക്കഥയ്ക്കുത്തരം തേടുവാന് കൂടാമോ
  ഇല്ലെങ്കില് സുല്ലെങ്കില് ഇല്ലില്ല സമ്മാനം - “സ”

 • mujinedmujined December 2011 +1 -1

  സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ സന്ധ്യേ
  സ്നേഹമയീ കേഴുകയാണോ നീയും
  നിൻ മുഖം പോൽ നൊമ്പരം പോൽ
  നില്പൂ രജനീ ഗന്ധീ (സന്ധ്യേ..)
  'ഗ'

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ നവ നവ
  ഗോപികാവസന്തം തേടീ വനമാലീ
  എന്‍ മനമുരുകും വിരഹതാപമറിയാതെന്തേ
  ഗോപികാവസന്തം തേടി വനമാലീ

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  വെള്ളിനക്ഷത്രമേ നിന്നെ നോക്കി
  തുള്ളി തുളുംബുകയല്ലേ...
  മാമകചിത്തില് അന്നും
  ഇല്ല മാദക വ്യമോഹമോന്നും...

  വ്യ

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  വൈകാശിത്തിങ്കളിറങ്ങും വൈഡൂര്യക്കടവിൽ
  കുളിച്ചെത്തിയില്ലേ ഇനി ഈറൻ മാറി കൂടെ പോരൂ
  മുഴുക്കാപ്പു ചാർത്തീ നിന്നെ ദേവീശില്പമായൊരുക്കാം ഞാൻ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം
  കുഞ്ഞു മണി വീണ മീട്ടാം
  പാട്ടു കേട്ടു പൂവാലാട്ടും നാട്ടു മൈനേ നീയറിഞ്ഞോ
  ഇല്ലിമുളം കൂട്ടിൽ പാടും കുറുമ്പിയാമെന്റെ കുറിഞ്ഞി തുമ്പിയെ
  താലികെട്ടി കൊണ്ടോവും ഞാൻ കൊണ്ടു പോകും ( ഞാനൊരു...) ...


 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  കുപ്പിവള കിലുകിലെ കിലുങ്ങണല്ലോ
  കാല്‍ത്തളകള്‍ കിണുകിണെ കിണുങ്ങണല്ലോ‌
  കരളിന്റെ കരളേ പറയാമോ
  ഞാനൊന്നു കൂടേ പോന്നോട്ടേ
  താഴ്വാരമാകേ
  വസന്തകാലം വിരുന്നു വന്നു നമുക്കു വേണ്ടി
  ഓ...............
  വസന്തകാലം വിരുന്നു വന്നു നമുക്കു വേണ്ടി

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  വാടക വീടൊഴിഞു ഞാനെന്റെ വാടക വീടൊഴിഞ്ഞൂ......
  വാതില്‍ താഴിട്ടു താക്കോലെല്‍പ്പിച്ചൂ
  വേദനയോടെ പടിയിറങ്ങീ ഞാന്‍ വേദനയൊടെ പടിയിറങ്ങീ
  വാടക വീടൊഴിഞ്ഞൂ....

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  വെള്ളിച്ചില്ലും വിതറി തുള്ളി തുള്ളി ഒഴുകും
  പൊരി നുര ചിതറും കാട്ടരുവീ
  പറയാമോ നീ
  എങ്ങാണു സംഗമം എങ്ങാണു സംഗമം

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  സുന്ദര സ്വപ്നമേ... നീയെനിക്കേകിയ വര്ണ ചിറകുകള് വീശി, പ്രത്യുഷ നിന്ദ്രയില് ഇന്നലെ ഞാനൊരു ചിത്ര പതങ്കമായ് മാറി

  "മ "

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മറഞ്ഞിരുന്നാലും മനസ്സിന്‍റെ കണ്ണില്‍
  മലരായ് വിടരും നീ
  ഒളിഞ്ഞിരുന്നാലും കരളിലെ ഇരുളില്‍
  വിളക്കായ് തെളിയും നീ

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാരും പാട്ടുമായി വരുന്നില്ലല്ലോ?
  എന്നാപ്പിന്നെ നാളെയാവാം, അല്ലേ?

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  HAI

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴി ഇടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്
  അതില്‍ നാരായണക്കിളി കൂടുപോലുള്ളോരു നാലുകാലോലപ്പുരയുണ്ട്

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  നല്ലോലപ്പൈങ്കിളി നാരായണക്കിളി
  നാളേയ്ക്കൊരു വട്ടി പൂ വേണം.

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  വാതില്പഴുതിലൂടെന് മുന്നില് കുങ്കുമം വാരിവിതറും ത്രിസന്ധ്യ പോകെ,
  അതിലോലമെന് ഇടനാഴിയില് നിന്കളമധുരമാം കാലൊച്ച കേട്ടു.... മധുരമാം കാലൊച്ച കേട്ടു

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കണ്ടം ബെച്ചൊരു കോട്ടാണ്
  പണ്ടേ കിട്ടിയ കോട്ടാണ്
  മമ്മദ് കാക്കടെ കോട്ടാണ്
  ഇത് നാട്ടിലു മുഴുവന്‍ പാട്ടാണ്

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  പാടുവാനായ് വന്നു നിന്റെ പടിവാതില്‍ക്കല്‍
  ചൈത്ര ശ്രീപദങ്ങള്‍ പൂക്കള്‍തോറും ലാസ്യമാടുമ്പോള്‍
  ഏതു രാഗം ശ്രുതി താളം എന്നതോര്‍ക്കാതേ
  ഞാനാ വീണയില്‍ ഒന്നിഴ പാകി മീട്ടിടുന്നാരോ
  പാടുവാനായ് വന്നു നിന്റെ പടിവാതില്‍ക്കല്‍....

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  മയിൽപ്പീലിക്കണ്ണു കൊണ്ടു
  ഖൽബിന്റെ കടലാസ്സിൽ
  മാപ്പിളപ്പാട്ടു കുറിച്ചവനേ
  പാട്ടിന്റെ ചിറകിന്മേൽ പരിമളം പൂശുന്ന
  പനിനീർ പൂവിന്റെ പേരെന്ത്‌?
  മൊഹബ്ബത്ത്‌

 • srjenishsrjenish December 2011 +1 -1

  മാനേ...മലരമ്പൻ വളർത്തുന്ന കന്നിമാനേ
  മെരുക്കിയാൽ മെരുങ്ങാത്ത കസ്തൂരി മാനേ
  ഇണക്കിയാൽ ഇണങ്ങാത്ത മായ പൊന്മാനെ
  കുറുമ്പിന്റെ കൊമ്പു കുലുക്കണ ചോല പൊന്മാനേ
  തുള്ളി തുള്ളി തുളുമ്പുന്ന വൻപുള്ള മാനേ
  ഇല്ലില്ലം കാട്ടിലെ മുള്ളുള്ള മേട്ടിലേ
  ആലി പറമ്പിൽ നിന്നോടി വന്നെത്തിയ മാനേ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  മഞ്ഞണിക്കൊമ്പില് ഒരു കിങ്ങിണിത്തുമ്പില്
  താനിരുന്നലിഞ്ഞാടിടുന്നൊരു സുമംഗലിക്കുരുവി
  ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ
  ഇണയെവിടെ തുണയെവിടെ സിന്ദൂരക്കുരുവീ

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  സത്യനായകാ മുക്തി ദായകാ
  പുല്‍ത്തൊഴുത്തിന്‍ പുളകമായ
  സ്നേഹ ഗായകാ
  ശ്രീ യേശുനായകാ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  യ യ യാ യാദവാ എനിക്കറിയാം
  യ യയാ യദു മുഖഭാവങ്ങളറിയാം
  പീലിക്കണ്ണിന് നോട്ടവും കുസൃതിയും
  കോലക്കുഴല്പ്പാട്ടിലെ ജാലവും
  കണ്ണാ കണ്ണാ സ്വയംവര മഥുമയാ
  മൃദുല ഹൃദയാ കഥകളറിയാം

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  കല്‍പ്പാന്തകാലത്തോളം
  കാതരേ നീയെൻ മുന്നിൽ
  കൽഹാര ഹാരവുമായ്‌ നിൽക്കും

  കല്യാണരൂപനാകും കണ്ണന്റെ കരളിനെ
  കവർന്ന രാധികയേപ്പോലെ
  കവർന്ന രാധികയേ.. പോലെ..

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  പണ്ടുപാടിയ പാട്ടിലൊരെണ്ണം...
  പണ്ടുപാടിയ പാട്ടിലൊരെണ്ണം
  ചുണ്ടിലൂറുമ്പോള് കൊണ്ടുപോകരുതേ
  എന് മുരളി കൊണ്ടുപോകരുതേ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  കണ്ണീരും സ്വപ്നങ്ങളും
  വില്‍ക്കുവാനായ് വന്നവന്‍ ഞാന്‍
  ഇന്നു നിന്റെ മന്ദിരത്തിന്‍
  സുന്ദരമാം ഗോപുരത്തില്‍ (കണ്ണീരും)

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ഗോപീ ചന്ദന കുറിയണിഞ്ഞ്
  ഗോമതിയായവള്‍ മുന്നില്‍ വന്നൂ...
  ഗോപകുമാരന്റെ തിരുമുമ്പില്‍
  ഗോപിക രാധികയെന്ന പോലെ...

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  പ്രിയനു മാത്രം ഞാന് തരും മധുരമീ പ്രണയം
  കരളിനേഴഴകില് തൊടും കവിതയീ പ്രണയം
  അതിലൂറുമീണമൊഴുകും പ്രണയമുന്തിരികള് പൂക്കും

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കിനാവിന്റെ
  പടി കടന്നെത്തുന്ന പദ നിസ്വനം
  പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ നിലാവത്തു-
  പൊൻവേണുവൂതുന്ന മൃദുമന്ത്രണം

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  മകരവിളക്കേ വിളക്കേ മലയിലെ ദിവ്യ മണിവിളക്കേ
  മഹിയിലെ മഞ്ജുള മണിവിളക്കേ മകരവിളക്കേ വിളക്കേ
  മകരക്കുളിരില്‍ മലകള്‍ നിരത്തി മഞ്ഞിന്‍ പാളികള്‍ കര്‍പ്പൂരം
  മായാ സുതനായി കര്‍പ്പൂരം
  പ്രഭാത രശ്മികള്‍ കുത്തി നിറുത്തി പൊന്നിന്‍ ചന്ദനത്തിരികള്‍
  പൊന്നിന്‍ ചന്ദനത്തിരികള്‍

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ
  മൈവര്‍ണ്ണ പെട്ടി തുറന്നു കൊടുത്തതു യൌവ്വനമോ ഋതുദേവതയോ
  യൌവ്വനമോ ഋതുദേവതയോ

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  ഋതുഭംഗികളാടും മല ശബരിമല
  ഹൃദയങ്ങള്‍ തേടും കല ശബരിമല
  ഓംകാരപ്പൂ വിരിയും വേദമല,
  പുണ്യത്തേന്‍ ചോരും മുക്തിമല ശബരിമല
  വേദാന്തപ്പുലരികള്‍ പൂക്കളായ് സ്വാമിയുടെ
  പാദപൂജയ്ക്കുതിരും മല ശബരിമല

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ശംഖുപുഷ്‌പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ
  ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മ വരും
  ശാരദസന്ധ്യകൾ മരവുരി ഞൊറിയുമ്പോൾ
  ശകുന്തളേ നിന്നെ ഓർമ്മവരും
  ശകുന്തളേ... ശകുന്തളേ ...

 • ponnilavponnilav December 2011 +1 -1

  ശരറാന്തല് തിരിതാണു മുകിലിന് കുടിലില്
  മൂവന്തിപ്പെണ്ണുറങ്ങാന് കിടന്നു മകരമാസക്കുളിരില്
  അവളുടെ നിറഞ്ഞമാറില് ചൂടില് മയങ്ങുവാന്
  ഒരു മോഹംമാത്രം ഉണര്ന്നിരിക്കുന്നു

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  ഉദയഗിരി ചുവന്നു ഒരു യുഗമുണരുന്നു
  അശ്വരഥത്തിലെഴുന്നള്ളുന്നു ശിൽപ്പി യുഗശിൽപ്പി

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  യദുകുല ഗോപികേ
  പാല്‍ക്കുടം ഏന്തി
  യെരുശലേം വീഥിയില്‍
  എന്തിനു വന്നു നീ?

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  നിലാക്കായലോളം തുള്ളിയാടും ദൂരെയാറ്റോരം (2)
  നിഴല്‍ത്തോണിയില്‍ പെണ്ണെ തുഴഞ്ഞെത്തിയോ (2)
  കടവില്‍ കല്ലൊതുക്കില്‍ നില്‍ക്കുമെന്നെക്കാണുവാന്‍
  ഓ.. നിലാക്കായലോളം തുള്ളിയാടും ദൂരെയാറ്റോരം

 • aparichithanaparichithan December 2011 +1 -1

  ദേവകന്യക സൂര്യതം‌ബുരു മീട്ടുന്നു
  സ്നേഹകോകിലം ഗായത്രീമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു
  മഞ്ഞളാടുന്ന പൊന്‍‌വെയില്‍
  മഞ്ഞുകോടിയുടുക്കുന്നു
  വിണ്ണില്‍ മേയുന്ന വെണ്മുകില്‍
  വെള്ളിച്ചാമരം വീശുന്നൂ

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  വണ്ണാത്തിപുഴയുടെ തീരത്ത്
  തിങ്കള്‍ കണ്ണാടി നോക്കും നേരത്ത്
  സ്വപ്നം കണ്ടിറങ്ങി വന്നോളെ,
  ചെമ്മാന പൂമുറ്റം നിറയെ,
  മണി മഞ്ചാടി വാരിയെറിഞ്ഞോളെ,
  കുങ്കുമമിട്ട കവിള്‍തടമോടെ,
  മിന്നുകളിളകിയ പൊന്നരയോടെ
  മഞ്ഞളണിഞ്ഞോരു പൂമെയ്യോടെ
  നിലവിലോതുങ്ങി മയങ്ങണ പെണ്ണെ

 • menonjalajamenonjalaja December 2011 +1 -1

  പൂന്തുറയിലരയന്റെ പൊന്നരയത്തി...
  പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടുകുത്തി....ഈ പുഞ്ചിരീ...
  ഈ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടൊരു പൊട്ടുകുത്തി..

 • suresh_1970suresh_1970 December 2011 +1 -1

  പാട്ടുപാടി ഉറക്കാം ഞാന് താമരപ്പൂമ്പൈതലേ
  കേട്ടു കേട്ടു നീയുറങ്ങെന് കരളിന്റെ കാതലേ കരളിന്റെ കാതലേ.
  നിന്നാലീ പുല്മാടം പൂമേടയായെടാ
  കണ്ണായ് നീയെനിക്കു സാമ്രാജ്യം കൈ വന്നെടാ. വന്നെടാ

 • m.s.priyam.s.priya December 2011 +1 -1

  വിണ്ണിലെ ഗന്ധര്‍വ്വ വീണകള്‍ പാടുന്ന സംഗീതമേ ഓ സംഗീതമേ
  ഹിമഗിരിതന്‍ കൊടുമുടിയില്‍ പുതിയൊരുതിങ്കള്‍ക്കലയുദിച്ചു
  നി സ നി നി പ മ
  ഗ മ ഗ ഗ സ നി
  നി സ മ ഗ ഓ.. സംഗീതമേ.....

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion