പദപ്രശ്നം കമെന്റ്
  • renjikvrenjikv December 2014 +1 -1

    എനിക്ക് പദപ്രശ്നതിന്റെ കമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ?

  • renjikvrenjikv December 2014 +1 -1

    ഒരു പുതിയ പദപ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി.. ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട്...

  • renjikvrenjikv December 2014 +1 -1

    ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ.....

നമസ്കാരം,

ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ബട്ടണ്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പദപ്രശ്നത്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്‌വേഡ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാം. ( അതു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലേ? )

Sign In Apply for Membership

In this Discussion