മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

frankincense Edit
noun
    അറബികുന്തിരിക്കം, കുന്തിരിക്കം, പറങ്കിസാമ്പ്രാണി, ധൂപവര്‍ഗ്ഗം
    An aromatic gum resin obtained from, various Arabian or East African trees; formerly valued for worship and for embalming and fumigation


frankincense
    പിണ്ഡാതം, പിണ്യാകം, ശാമ്പ്രാണി, മേരുകം, പാലക്യം, പാലകി, മക്കുലം, മഹാരൂപം, പാലിന്ദം


Entries from Olam Open Database

Frankincense(noun)::
    അറബികുന്തിരിക്കം,
    കുന്തിരിക്കം,
    പറങ്കിസാമ്പ്രാണി,
    ധൂപവര്‍ഗ്ഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ autogenous, mosaic law, അതിചരിക്കുക, വികടന്‍, മിഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean