മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

avalanche Edit
    ഹിമാനീപതനം, ഹിമപാതം


avalanche Edit
Noun
    a slide of large masses of snow and ice and mud down a mountain


avalanche Edit
Noun
    a sudden appearance of an overwhelming number of things
eg: the program brought an avalanche of mail


avalanche Edit
Verb
    gather into a huge mass and roll down a mountain, of snow


Entries from Olam Open Database

Avalanche()::
    ഹിമപാതം,
    ഹിമപ്രവാഹം,
    മലകളില്‍നിന്നു പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന വലിയ മഞ്ഞുകട്ടി,
Avalanche(noun)::
    ഹിമാനീപതനം,
    മഹാപ്രവാഹം,
    പ്രവാഹം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ retake, up to date, അനന്തരജന്‍, ആണ്ടിയമ്മ, അടിപിടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean