മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

avalanche Edit
    ഹിമാനീപതനം, ഹിമപാതം


avalanche Edit
Noun
    a slide of large masses of snow and ice and mud down a mountain


avalanche Edit
Noun
    a sudden appearance of an overwhelming number of things
eg: the program brought an avalanche of mail


avalanche Edit
Verb
    gather into a huge mass and roll down a mountain, of snow


Entries from Olam Open Database

Avalanche()::
    ഹിമപാതം,
    ഹിമപ്രവാഹം,
    മലകളില്‍നിന്നു പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന വലിയ മഞ്ഞുകട്ടി,
Avalanche(noun)::
    ഹിമാനീപതനം,
    മഹാപ്രവാഹം,
    പ്രവാഹം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ quiver, ചക്രാടകന്‍, ചക്കോനം, വീതിപ്പ്, മകരവ്യൂഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean