മാര്‍ച്ച് 18 മുതല്‍ കുരുക്ഷേത്ര പദപ്രശ്നമത്സരം-4 ആരംഭിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ :-മത്സര നിയമങ്ങള്‍, KRKT4

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗൗളിശാസ്ത്രം Edit
    ഗൗളിയുടെ ശബ്ദവും പതനവുമടിസ്ഥാനാക്കി ലക്ഷണം പറയാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണ, ഗ്രന്ഥം
    a book on fortunetelling by observing the sound, fall etc


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ broad side, dome, dynamite, fair, motif


71813 Malayalam words
92480 English words