ഇപ്പോള്‍ മലയാള പരിഭാഷയും ലഭ്യം https://translate.google.com/

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗൗളിശാസ്ത്രം Edit
    ഗൗളിയുടെ ശബ്ദവും പതനവുമടിസ്ഥാനാക്കി ലക്ഷണം പറയാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണ, ഗ്രന്ഥം
    a book on fortunetelling by observing the sound, fall etc


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ slack, whoop, അര്‍ദ്ധസീരി, അതിക്രമണീയ, ഇംഗ്ലീഷ്


72248 Malayalam words
92520 English words
Hosted on DigitalOcean