മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഗൗളിശാസ്ത്രം Edit
    ഗൗളിയുടെ ശബ്ദവും പതനവുമടിസ്ഥാനാക്കി ലക്ഷണം പറയാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാണ, ഗ്രന്ഥം
    a book on fortunetelling by observing the sound, fall etc


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ budget, spinney, അപഹായ, ആശാബന്ധം, മുക്കണ്ണി


72504 Malayalam words
92543 English words
Hosted on DigitalOcean