മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഹസ്തധാരണം Edit
    ‘ഹസ്തവാരണം‘ നോക്കുക.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ earliest, bastille, മണിപ്പിടാവ്, ഒക്കെയും, തെഴുവാഴ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean