മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെണ്‍പാവല്‍ Edit
    കാട്ടുപാവല്‍.


Entries from Datuk Database

വെണ്‍പാവല്‍(നാമം):: കാട്ടുപാവല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ foresee, hector, sonorous, specious, threnody


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean