മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വക്ത്രജന്‍ Edit
    ബ്രാഹ്മണന്‍.


Entries from Datuk Database

വക്ത്രജന്‍(നാമം):: ബ്രഹ്മാവിന്‍റെ മുഖത്തുനിന്നു ജനിച്ചവന്‍, ബ്രാഹ്മണന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആദിരൂപം, പരുഷമായി, ഊടുപാവുകള്‍, കൗസലേയന്‍, രാസഭം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean