മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ലംഘനീയ Edit
    ലംഘിക്കത്തക്ക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ concur, അരിഷ്ഠനേമി, ചെക്കല്‍, മൃതസഞ്ജീവനി, റാത്തല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean