മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൊട്ടക്കുളം Edit
നാമം
    വെള്ളമില്ലാത്തകുളം,ചീത്ത വെള്ളമുള്ള കുളം
More details: അട്ടയ്ക്കു പൊട്ടക്കുളം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അബ്ബാ, ആയൂര്യോഗം, ബഹുല\(ള\)ാപന്‍, വര്‍ണ്ണനം, ഗളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean