മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പട്ടാ Edit
    അവകാശപത്രം


Entries from Datuk Database

പട്ടാ(നാമം):: പട്ടയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ volatile, അനീലവാജി, അബാധിത, ഭയകര, ചാരകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean