മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നകാരം Edit
    നകരാവ്.


Entries from Datuk Database

നകാരം(നാമം):: "ന" എന്ന അക്ഷരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cult, ഭീസ്സട, മേദിനീദ്രവം, അപകീര്‍ത്തി, ഉടയ്ക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean