മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദേഹണ്ഡ Edit
    വേല, ശരീരം കൊടുത്ത് ്അദ്ധ്വാനിക്കല്‍.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brig, cloy, militant, pinafore, anomalous


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean