മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇരട്ടവാലന്‍ Edit
    പുസ്തകങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും തുളച്ച് കേടുവരുത്തുന്ന ഒരു തരം ചെറുപ്രാണി
    silver fish


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prognosis, ചെയ്യല്‍, മുമ്മടങ്ങ്, മഹത്തര, ആകൃഷ്ടന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean